پروژه‌هاي 63kV, 63/20kV

رديف كارفرما نام پروژه مشخصه فني
1 (WREC) EXTENSION TO BISOTOON 63KV FEEDERS
2 (TREC) NEUTRAL RESISTOR OF 63KV SIDE OF 230/63 KV TR
3 (FREC) EXTENSION TO BOOSHEHR 63kV S/S
4 (M.E.C.) KHONDAB-ARAK S/S 63/20 KV S/S (TURNKEY)
5 (N.I.O.C.) NEKA S/S (TURNKEY) 63/20kV S/S
6 (BREC) EXTENSION TO 63KV LINE 9*63kV LINE FEEDER
7 (WREC) EXTENSION TO 63KV LINE 5*63KV LINE FEEDERS
8 (FREC) EXTENSION TO GHAEMIE S/S 63KV S/S
9 (WREC) ERSHAD S/S 63/20kV S/S
10 (HREC) MOSALLA S/S 63/20KV GIS & DCS S/S
11 (HREC) YADBOOD SHOHADA S/S 63/20KV GIS & DCS S/S
12 (EREC) SUPPLY OF 10*63/20kV DCS 63/20kV DCS S/S
13 (WREC) 7th KERMANSHAH 63/20kV GIS S/S (TURNKEY)
14 (WREC) EXTENSION TO KAMYARAN 63/20kV S/S (TURNKEY)
15 (BREC) KHOSHKROOD, CHEGINI, 5*63/20kV S/S (TURNKEY)
16 (MREC) KATALEM RAMSAR & GHAEM 63/20 kV GIS & DCS S/S
17 (PARSIAN) DELIJAN CEMENT S/S 63/20kV S/S
18 (HREC) BARANTIN, PALOOR, SIRIK, 63/20kV DCS S/S (TURNKEY)
19 (PSEZO) PAYAM AIRPORT 63/20kV (TURNKEY)
20 (N.I.O.C.) 4*66/6.3 kV REY _ TABRIZ 4*66kV S/S (TURNKEY)
21 (FREC) JOFRE & FELESTIN 66/11kV GIS S/S (TURNKEY)
22 (PEDEEE) SHEIKH NAJJAR SUBSTATION 66/20kV DCS S/S (TURNKEY)
23 (FREC) 17HIGH VILTAGE BAYS 132 & 63kV BAYS
24 (FARAB) AZAD POWER PLANT LINE & 63KV LINE & S/S