خط1 متروی شيراز

اين شرکت در نيمه دوم سال 1389 قراردادي را بصورت EPC  براي برقرسانی به خط 1 متروی شيراز جهت اجرای پستهای تغذيه سيستمهای ايستگاه و تونل، UPS  های  کليه خط و اجرای شبکه کابلی  منعقد نموده است.