نمایشگاه ها

سال 1401
نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر
سال 1400
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق
سال 1396
نمایشگاه جانبی پژوهشگاه نیرو
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق
سال 1394
سال 1394-پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق